Sounders Music Talent Portal Gebruiksvoorwaarden - Fans

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van ons Platform; door gebruik te maken van ons Platform aanvaardt u deze Gebruiksvoorwaarden volledig. Als u het niet eens met een deel van deze Gebruiksvoorwaarden, maak dan geen gebruik van ons Platform.

1. Introductie

Sounders Music ("Sounders Music", "wij", "onze" of "ons"), een handelsnaam van NoticeSound BV, Kamer van Koophandel nummer 57557403, biedt toegang tot de Sounders Music website, op de URL www.SoundersMusic.com en aanverwante url's (de "website"), en alle huidige en toekomstige diensten, software en data toegankelijk via de website, met inbegrip van de Sounders Music widgets, de Sounders Music API, Talent Portal & App (de "Diensten"). De website en de Diensten worden in deze Gebruiksvoorwaarden samen aangeduid als het "Platform". Fan: u, gebruik makend van de Diensten, interactie hebbend met uw favoriete artiesten en hun muziek, digitale downloads, streams, event tickets en fysieke merchandise afnemend via ons Platform. Artiest: de artiest, band of producer die muziek op ons Platform uploadt, post of deelt. Platform: De Sounders Music Talent Portal & App.

2. Omschrijving van de Diensten

De Sounders Music Talent Portal is een door Sounders Music gemaakt, web-based Platform dat artiesten verbindt met fans en platenlabels online. Deze Gebruiksvoorwaarden regelen het gebruik van ons Platform door muziekliefhebbers die feedback willen geven op tracks die door Artiesten op ons Platform zijn geplaatst. De beste Artiesten worden door Sounders Music geselecteerd en mogen een exclusief artiestencontract ondertekenen teneinde hun muziek te releasen op ons platenlabel. U, de Fan, heeft de mogelijkheid om te doneren in deze geselecteerde Artiesten. Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van derden en verwachten hetzelfde van u.

3. Intellectueel Eigendom

a. Tenzij anders vermeld, zijn wij of onze licentiegevers, affiliates of dochterondernemingen eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op de website, Platform, Talent Portal, de App en materiaal op de website, Platform, Talent Portal en de App. Onder toepassing van onderhavige licentie, zijn al onze intellectuele eigendomsrechten voorbehouden. U verkrijgt geen rechten op de inhoud van ons Platform.

b. U erkent dat de Diensten verschillende materialen en inhoud omvat, zonder beperking, de 'inhoud', welke is verstrekt door Sounders Music, auteurs, producenten, artiesten, ontwikkelaars, leveranciers. De onderliggende intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten, naburige rechten, methoden, modellen, werkwijzen, algoritmes, apps en handelsmerken zijn eigendom van Sounders Music en/of haar medewerkers en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, openbaargemaakt of verveelvoudigd. U mag inhoud streamen en voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik aanwenden voor zover dit is toegestaan door de Nederlandse Auteurswet, en niet anderszins is verboden door enige toepasselijke wet, regel of regelgeving; op voorwaarde dat u alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel en industrieel eigendom in dergelijke inhoud respecteert; en op voorwaarde dat u de inhoud niet geheel of gedeeltelijk zal downloaden, bewaren of opslaan. U zal zich houden aan wetten met betrekking tot intellectueel eigendom en overdracht van gegevens.

4. Licentie tot gebruik van de Website

a. Nadat u zich heeft geregistreerd als een Fan kunt u – mits u hiervoor toestemming heeft van de aanbieder van de Diensten door uzelf vervaardigde content uploaden naar ons Platform. U aanvaardt alle risico’s en aansprakelijkheid voor de content die u uploadt. U verleent aan Sounders Music en haar rechtsopvolgers, rechtverkrijgenden en licentiehouders, een royalty-vrij, onherroepelijk, eeuwigdurend, wereldwijd recht om publiceren, distribueren, reproduceren, verzenden, gebruiken, vertalen en archiveren van door u geuploade content, met als doel ons in staat te stellen uw content beschikbaar te maken via de Diensten.

b. U, niet Sounders Music, bent zelf verantwoordelijk voor de content die u uploadt en opslaat op Sounders Music servers. Sounders Music doet geen aanspraak op eigendomsrechten in uw content, en u erkent hierbij uitdrukkelijk en stemt ermee in dat uw content uw eigen verantwoordelijkheid is en blijft. U draagt zelf volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor verloren of onvindbare gegevens. U begrijpt en stemt ermee in dat Sounders Music zich het recht voorbehoudt om uw content te verwijderen, verplaatsen, archiveren (met inbegrip van account informatie) of bewerken indien uw content deze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid schendt of anderszins onaanvaardbaar is en dat Sounders Music naar eigen goeddunken uw toegang tot de Diensten en het Platform, zonder voorafgaande kennisgeving, kan beëindigen. U begrijpt dat u kan worden blootgesteld aan inbreukmakende en/of aanstootgevende content en doet afstand van uw recht op enige vergoeding van schade hieromtrent.

c. U beheert uw gegevens via de gegenereerde link via uw account en/of cookies die kunnen worden geplaatst op uw computer of device. Sounders Music hanteert meervoudige backups van actieve accounts. Sounders Music draagt geen verantwoordelijkheid voor het behoudt van uw gegevens voor onbepaalde tijd.

d. U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw toegangsinformatie, accountgegevens en password en bent zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden met gebruikmaking van deze informatie. Hoewel Sounders Music niet aansprakelijk is voor eventuele schade die u zou kunnen lijden door ongeoorloofd gebruik van uw toegangsinformatie, accountgegevens en password, kunt u zelf aansprakelijk worden gesteld voor de schade die Sounders Music of derden hierdoor lijden.

e. Sounders Music vertegenwoordigt of keurt niet de nauwkeurigheid van om het even welke content, waaronder user uploaded content goed en u erkent dat uw gebruik van content op uw eigen risico is. Sounders Music kan, naar eigen goeddunken, eventuele fouten of omissies in de content corrigeren. Sounders Music content kan links naar externe sites bevatten; Sounders Music is echter niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze content op of via een externe site.

f. U bent zelf verantwoordelijk voor uw interacties met andere gebruikers van de Diensten, waaronder maar niet beperkt tot Artiesten en Fans. Standpunten gepropageerd op ons Platform zijn geen noodzakelijkerwijze afspiegeling van de standpunten van Sounders Music.

5. Registratie

a. Sounders Music Diensten zijn beschikbaar voor iedereen boven de leeftijd van 16 jaar. Accounts voor bedrijven moeten worden gecreëerd en onderhouden door een persoon die gemachtigd is om bindende contracten te sluiten en rechtshandelingen te verrichten namens de entiteit. Iedereen die Sounders Music Diensten gebruikt, moet voldoen aan de Sounders Music Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid. Iedereen, met inbegrip van zakelijke entiteiten, die hieraan niet voldoet of mee in overeenstemming handelt, kan worden verwijderd en uitgesloten van de Diensten zonder voorafgaande kennisgeving. Sounders Music behoudt zich het recht voor om uw toegang tot enige en/of alle delen van de Diensten op elk moment te beëindigen, om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid. Deze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid gelden ook na beëindiging van uw toegang tot onze Diensten.

b. Wanneer u zich registreert voor een gebruikersaccount wordt u gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven. Omdat u verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw gebruikersnaam en/of wachtwoord, moet u uw wachtwoord vertrouwelijk houden. U bent zelf verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer of device, en u aanvaardt bij deze verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw gebruikersaccount niet meer veilig of beveiligd is (bijvoorbeeld in geval van verlies, diefstal of ongeoorloofde openbaarmaking of gebruik van uw account-ID of wachtwoord), dan stelt u Sounders Music onmiddellijk op de hoogte. U kunt aansprakelijk worden gehouden voor schade die door Sounders Music of derden is opgelopen door ongeoorloofd gebruik van uw account.

c. Sounders Music kan, zonder dat hierdoor het recht ontstaat tot compensatie of schadevergoeding, uw account en/of abonnement opzeggen in geval van schending van enige voorwaarde vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden.

d. Sounders Music behoudt zich het recht voor om een vergoeding te vragen voor bepaalde extra functies van de Dienst. Mocht u ervoor kiezen om u in te schrijven op dergelijke functies, dan betaalt u alle toepasselijke vergoedingen, zoals beschreven op onze website in verband met dergelijke betaalde functies.

e. Sounders Music behoudt zich het recht voor om te bepalen wat schadelijk is voor haar gebruikers, activiteiten of reputatie, met inbegrip van alle activiteiten die andere gebruikers van het gebruik en het genot van de Diensten beperken of belemmeren. Klachten inzake overtredingen van ons beleid moet worden verzonden naar info at Sounders Music dot com. Elke klacht zal zorgvuldig worden onderzocht en passende maatregelen zullen worden genomen.

f. Sounders Music is bevoegd de Diensten op elk moment geheel of gedeeltelijk te wijzigen, opschorten of stopzetten, inclusief de beschikbaarheid van een bepaalde functie, database, onderdeel, inhoud of user uploaded content, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid.

6. Donatie aan een Artiest

a. Nadat u zich heeft geregistreerd als Fan kunt u in voorkomend geval producten en/of diensten van een Artiest of band (een 'Artiest') afnemen via of door het Platform, met inbegrip van aankopen van digitale downloads, event tickets en band merchandise. Alle vragen met betrekking tot dergelijke aankopen dienen te worden gericht aan de relevante Artiest of band. U kunt ook een kleine hoeveelheid geld doneren in uw favoriete Artiest, door middel van donaties. De donaties die u pleegt, kunnen niet worden terugbetaald. Sounders Music is niet verantwoordelijk voor restituties van donaties. Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op uw donatie.

b. U bent zich ervan bewust en Sounders Music heeft afdoende kenbaar gemaakt dat het verstrekken van advies omtrent de donatie in een Artiest middels de app.

c. U garandeert dat indien u producten en/of diensten koopt of een donatie doet, u in staat bent om direct volledige betaling te doen voor de gevraagde producten, diensten of investeringen.

d. Betalingen zijn verschuldigd zonder de noodzaak van een factuur, en kunnen worden gedaan via PayPal (inclusief Visa en Mastercard) en iDEAL. Alle betalingen zijn inclusief BTW of andere omzetbelasting, indien van toepassing. Een creditcardverwerker kan verwerkingskosten opleggen om uw betaling te verwerken.

e. De aankoop van een product of dienst, inclusief het maken van een donatie in een Artiest, is onherroepelijk. U doet uitdrukkelijk afstand van uw recht op ontbinding of herroeping zodra de prestaties zijn begonnen. Restituties zijn niet mogelijk.